การลงทุนกับธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

จากการวิเคราะห์สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นจากการวิเคราะห์ของ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (อีไอซี) มีแนวโน้มว่า ประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีกไม่เกิน 20-30 ปีข้างหน้า ดังนั้นการลงทุนที่น่าจะเหมาะสมกับสภาพสังคมในระยะยาวคือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในบ้านเรามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ทั้งจากการบริการตามบ้านทั่วไป หรือเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร คือเป็นทั้งสถานพยาบาล และสถานพักฟื้น หรือ เป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันมีไม่มากในไทยซึ่งมีกระจายตามเมืองใหญ่ๆ

ซึ่งแนวโน้มจากการวิเคราะห์สภาพสังคมและเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันประชากรไทยวัยทำงานมีมากขึ้น ประชากรมีเพิ่มขึ้น และมีการใส่ใจดูและสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้แนวโน้มข้างหน้าประชากรไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเหมือนกับประเทศไทยแถบยุโรปบางประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยหนุ่มสาว ดังนั้นแนวโน้มของธุรกิจที่น่าจะยั่งยืน และ สามารถทำกำไรได้เรื่อยๆ คงไม่พ้นธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ให้บริการการดูแลเป็นระยะเวลาสั้นๆ

เน้นให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งจะเหมือนกับที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันคือ ศูนย์บริการพนักงานดูแลผู้สูงอายุ คือจะมีพนักงานที่ผ่านการอบรมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีค่าบริการเฉลี่ยวันละ 500-1,200 บาทตามแต่เคสของผู้สูงอายุ และ ประสบการณ์ของพนักงาน ซึ่งทางศูนย์จะส่งพนักงานเหล่านี้ไปตามบ้านผู้ว่าจ้างเพื่อให้คอยดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่อยู่ประจำ หรือ บางรายอาจจ้างแบบค้างคืนด้วย ซึ่งปัจจุบันธุรกิจนี้มีแพร่หลายมากในประเทศไทย และพนักงานส่วนใหญ่จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาลเบื้องต้น หรือ ต้องผ่านการอบรมการเป็นผู้ช่วยพยาบาล หรือ บางคนเป็นพยาบาลอาชีพมาทำเป็นอาชีพเสริมก็มี ซึ่งผู้ทำธุรกิจนี้บางรายมีการตรวจสอบประวัติพนักงาน มีการจัดการอบรม และ คัดเลือกพนักงาน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้จ้าง แต่บางแห่งไม่ได้มาตรฐานก็มี ซึ่งในอนาคตธุรกิจนี้ยังสามารถเติบโตได้หากผู้ประกอบการมีมาตรฐานในการคัดสรรพนักงานและมีมาตรฐานในการจัดอบรม หรือ มีการตรวจสอบพนักงานที่ถูกส่งไปตามบ้านว่าปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ก็น่าจะทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น และธุรกิจด้านนี้ยังสามารถขยายไปยังกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องมีคนคอยดูแลได้อีกด้วย